کلیدواژه‌ها = انرژی
تحلیل انرژی بار سرمایشی ساختمان با استفاده از سایبان و عایق حرارتی در سه اقلیم گرم، معتدل و سرد ایران

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 14-22

مرتضی اصغری؛ زهرا پولایی موزیرجی؛ حمید یزدانی


جایگاه آب و انرژی در توسعة اقتصادی جامعه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 3-8

محمد اسدزاده


اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغییرفازدهنده

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 77-83

غیاث الدین رحیمی؛ صادق احمدی


تحلیل مفهومی انرژی در راستای آسایش حرارتی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 22-38

فاطمه‌السادات مجیدی؛ مرضیه پیراوی ونک


بررسی نحوة عملکرد سیکل میسوتسنکو در نقاط مختلف ایران

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 44-50

صنوبر قربانی فعال؛ مرتضی یاری؛ محمد افتخاری یزدی


سیستم‌های سرمایشی جتی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 16-24

کوروش گودرزی؛ مالک قیومی