کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
انسان از نگاه ربات: تشخیص انسان بر پایه اسکن لیزری محیط

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-59

10.30506/mmep.2022.541900.1972

بنیامین جعفری مقدم فرد؛ فرزاد چراغ پور سموتی


معرفی مدلی برای تخمین کیفیت قطعات فلزی با استفاده از شبکة عصبی و الگوریتم تکاملی فاخته

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 39-47

علیرضا توکلی طرقی؛ علیرضا عرب‌اسدی؛ عباس مغنی‌زاده


بررسی زاویة خمش در فرایند شکل‌دهی به‌کمک لیزر با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 77-83

محسن حسنی؛ اعظم قاسمی؛ محمود فرزین