کلیدواژه‌ها = چاپ سه‌بعدی زیستی
ساخت افزایشی و چاپ سه‌بعدی زیستی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 43-53

10.30506/mmep.2020.120314.1796

وحید عبدالهی؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ خلیل خلیلی