کلیدواژه‌ها = پوشش ابزار
ویژگی‌ها و چالش‌های ماشینکاری مواد سخت

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 58-64

محمدمهدی ابوترابی؛ داریوش بهارلویی