کلیدواژه‌ها = سامانه‌های دینامیکی خودرو
مروری بر سامانه‌های دینامیکی خودرو و کاربرد ریزچرخش‌سنج در آن‌ها

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 51-58

محمدرضا سلوک؛ محمدحسن شجاعی فرد؛ مسعود دهمرده