کلیدواژه‌ها = جوشکاری تعمیری
جوشکاری تعمیری پره های توربین های گازی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 80-84

آرش حاکزاد شاهاندشتی؛ محسن پیرمحمدی