کلیدواژه‌ها = منحنی جوشش
بهبود فرآیند جوشش استخری با استفاده از اثر سطوح متخلخل

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 69-79

حمید صفاری؛ حسام مقدسی؛ سید مصطفی حسینعلی‌پور