کلیدواژه‌ها = پیش سرمایش هوای ورودی به کمپرسور
معرفͬ سیستم های سرمایش تبخیری نقطه شبنم و کاربردهای آن ها

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 3-6

علی سوهانی؛ حسین صیادی