کلیدواژه‌ها = توربین باد محور افقی
بررسی اصول و شبیه‌سازی عددی عملکرد توربین باد در حالت پایا

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 32-41

جواد زارع؛ سید احسان حسینی؛ مرتضی نامور


بررسی اصول و شبیه‌سازی عددی عملکرد توربین باد ساحلی و فرا ساحلی در حالت ناپایا

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 56-68

جواد زارع؛ سید احسان حسینی؛ مرتضی نامور