کلیدواژه‌ها = ابزار شکل‌دهی
بررسی کاربردی فرایند شکل‌دهی نموی تک‌نقطه‌ای و چندنقطه‌ای فلزات

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 44-55

مجتبی حسنلو؛ سینا مکاری


مروری بر فرایند شکل‌دهی تدریجی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 22-39

پیام طیبی؛ علی فضلی؛ پرویز اسدی؛ مهدی سلطانپور