کلیدواژه‌ها = انتقال حرارت جابه‌جایی
نگاهی بر خواص، عملکرد و پایداری نانوسیال‌ها و فروسیال‌ها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 38-49

مجید ریحانی؛ آرمین عابدین؛ علی ابراهیمی ممقانی