کلیدواژه‌ها = آداپتور چرخان
فرایندهای نوین در مهندسی معکوس

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 15-29

علیرضا معصومی؛ علیرضا شوشتری