نویسنده = ���������� �������������� ��������������
ماهواره های دانشجویی کن ست و کیوب ست

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 20-35

امیررضا کوثری؛ وحید بهلوری؛ سیدحمید جلالی نائینی