نویسنده = ������������������� ��������
مبانی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار فلزی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-57

جهان تقی‌زاده؛ وحید چراغی


آزمون فراصوت آرایة فازی در بازرسی جوش مخازن تحت فشار

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 36-43

جهان تقی‌زاده؛ جواد راستی؛ عطا شاکری


کاهش تنش پسماند جوش به‌کمک سیم جوش دما پایین

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 51-59

جهان تقی‌زاده؛ محمد قاسمی


دلائل ایجاد سروصدا در چرخ‌دنده‌ها و روش‌های حذف آن

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 16-23

جهان تقی‌زاده؛ شهره شاملو