نویسنده = ���������������� ������ ��������
پیشرفت فناوری و ملاحظات طراحی در توربین‌های بخار

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 47-58

جعفر آقایاری؛ سید سعید اسدزاده