نویسنده = ���������������� ����������������������
مروری بر فرایندهای اتصال حالت جامد مبتنی بر اصطکاک دورانی

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 50-63

10.30506/mmep.2023.557786.2033

موسی ساجد؛ سیدمحمدحسین سیدکاشی