نویسنده = ������������ ��������
بهبود دقت ابعادی در فرایند استریولیتوگرافی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 16-21

فرید قدمی؛ صادق رحمتی