نویسنده = �������������� ��������������
موتورهای پیشرفته با احتراق دما پایین چشم‌انداز تحقیقات آینده

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 71-81

امیرحسن کاکایی؛ امین پیکانی