نویسنده = �������������� �������� ��������
شناسایی غیرمستقیم خصوصیات دینامیکی پل با استفاده از پاسخ وسیله نقلیه عبوری

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-10

سید مازیار مرعشی؛ محمد هادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی