نویسنده = ���������������� ����������
یک محرکة خطی با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 73-80

محسن لطیفی؛ مهدی مدبری فر؛ کوروش خورشیدی؛ یوسف پاینده