نویسنده = ���������������� ��������
بررسی فناوری نیروگاه‌های دودکش خورشیدی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 3-17

10.30506/mmep.2021.526776.1906

مهدی چهابی بوشهری؛ سید علی امامی نجفی؛ سید محمد ذوالفقاری؛ مجید عمیدپور