نویسنده = علی ابراهیمی ممقانی
کنترل ارتعاشات عرضی پره توربین‌های گازی به کمک سیم های مستهلک کننده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 67-78

بهادر مطمئنیان آرانی؛ علی ابراهیمی ممقانی


نگاهی بر خواص، عملکرد و پایداری نانوسیال‌ها و فروسیال‌ها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 38-49

مجید ریحانی؛ آرمین عابدین؛ علی ابراهیمی ممقانی