نویسنده = ���������� ���������� ������������
تحلیل عددی رفتار جریان در اطراف موشک‌های کاناردکنترل و فلپ‌کنترل

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 24-33

ساسان قمی؛ سیدعلی توکلی صبور