نویسنده = مصطفی زمانی محی‌آبادی
مدلسازی و پیش‌بینی دمای سیال خروجی از کلکتور تخت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 73-81

مصطفی زمانی محی‎آبادی


مروری بر انواع سیستم‌های سرمایش خورشیدی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 62-70

مصطفی زمانی محی‎آبادی؛ مجتبی رحیمی


نگه‌داری و تعمیرات خودرو به‌کمک شبکة عصبی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 71-81

مصطفی زمانی محی‌آبادی