نویسنده = ���������������� ������������
بررسی روش‌های نوین پیش‌بینی محدودة خاموشی رقیق در محفظة احتراق موتورهای هوایی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 65-79

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی