نویسنده = ������������ ����������
اثر تحریک مد عرضی بر ناپایداری احتراق ترموآکوستیکی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 29-42

10.30506/mmep.2020.119097.1793

احسان بهزاد؛ رضا ابراهیمی


بررسی روش‌های نوین پیش‌بینی محدودة خاموشی رقیق در محفظة احتراق موتورهای هوایی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 65-79

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی


موتورهای رم‌جت ، توربو رم‌جت و نقش آنها در بهبود فناوری سیستم‌های پیشران

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 33-50

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی