نویسنده = �������������� ������ ��������
جداسازی ذرات میکرونی در جریان گاز به روش اینرسی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 28-38

سعید خردمند؛ سید مهدی رمضانی