نویسنده = ������������ ��������
معرفی توربین بادی ساوونیوس

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 54-59

غیاث‌الدین رحیمی؛ صادق احمدی


اثر استفاده از نانوذرات بر مواد تغییرفازدهنده

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 77-83

غیاث الدین رحیمی؛ صادق احمدی


مروری بر میکروجلبک‌ها و زیست‌توده‌ها

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 16-21

غیاث‌الدین رحیمی؛ صادق احمدی