نویسنده = ���������� ������������ ���������������
عملکرد پمپ حرارتی زمین‌گرمایی ترکیبی به‌همراه برج خنک‌کن در اقلیم‌های آب‌و‌هوایی ایران

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 46-57

علی‌رضا اکبری باصری؛ سیروس آقانجفی