نویسنده = ������������ ��������
بررسی روش‌های نوین پیش‌بینی محدودة خاموشی رقیق در محفظة احتراق موتورهای هوایی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 65-79

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی


موتورهای رم‌جت ، توربو رم‌جت و نقش آنها در بهبود فناوری سیستم‌های پیشران

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 33-50

احسان بهزاد؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی