نویسنده = �������������� �����������������
بررسی مشخصه‌های تئوری و تجربی انواع پیشرانه‌های جامد موتورهای راکتی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 67-76

فتح‌الله بحرینی؛ محسن جهانمیری