نویسنده = �������� ���������� �������������� ��������
بررسی نیروگاه‌های برقابی کوچک در ایران و برخی از کشورهای جهان

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 36-46

نوید حاجی غفوری بوکانی