نویسنده = ���������� �������������� ��������
طراحی و ساخت خودرو پاک مجهز به پیل سوختی پلیمری دمابالا و پنل‌های خورشیدی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 23-32

سید محمدباقر مرعشی؛ سوده جمالی پاقلعه؛ مجتبی رحیمی