نویسنده = ������������������� �������������� ��������
ارزیابی عملکرد سیکل تبرید منبع زمینی انبساط مستقیم دی‌اکسید کربن

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2021.134786.1847

حسین قاضی‌زاده احسائی؛ سینا موحدی