نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
مدیریت دارایی های فیزیکی و نقش نگهداری و تعمیرات

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 3-4

اسماعیل باقرپور اردکانی