نویسنده = ������������ ��������
فناوری هوایی در خدمت کاوش های فضایی؛ از ایده تا واقعیت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 52-57

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی