نویسنده = ������������ ����������������������
بررسی عددی راندمان آب‌بندی فلنج با گسکت‌های مختلف

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 53-59

10.30506/mmep.2021.124730.1843

مهدی ثابت قدم؛ سیدمحمدحسین شریفی