نویسنده = �������������������� ���������� ��������
آشنایی، کاربرد و خواص مواد حافظه دار مغناطیسی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 54-62

10.30506/mmep.2021.530299.1920

امین اسکندرزاده ثابت؛ امیر نجیبی