نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی عددی اثرات انفجار گردابه و تغییر مدل آشفتگی روی رفتار آیرودینامیکی بال مثلثی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3-11

10.30506/mmep.2021.532611.1927

علیرضا سخاوت بنیس؛ مصطفی هادی دولابی؛ ایمان شفیعی نژاد؛ علی میرزایی کهق