نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������