نویسنده = ������������ ���������������� ����������
ارزیابی عملکرد پوسته بهبود یافته در یک کمپرسور گذرصوتی محوری

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 69-79

احمدرضا رحمتی؛ پژمان رستگار راجعونی