نویسنده = �������������� ����������
تحلیل تجربی تنش به روش پوشش تنش تصویری

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 15-27

ابوذر ملیکان؛ روح‌اله حسینی