نویسنده = �������������� ����������
پیش‌بینی زمان تخلیه افراد از ساختمان با کمک روابط جبری ساده

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 72-77

10.30506/mmep.2021.520956.1883

مصطفی سفیدگر؛ سعید بختیاری؛ مسعود جمالی