نویسنده = ������������ ������
تحلیل تجربی خواص سایشی یک ایمپلنت استخوانی زیست‌سازگار

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 40-52

اسما قنبری؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ حسن جعفری