نویسنده = ���������� �������������� ������
میکروفلوییدیک بر پایه کاغذ با کاربردهای تشخیصی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 31-42

مهدی مهری؛ علی ابوئی مهریزی