نویسنده = ���������������� ��������
مهارت‌آموزی و افزایش بهره‌وری بر پایه فناوری‌های تولید نوین صنعتی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 39-44

محمد رضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان