نویسنده = ������������ �������������������� ������
بررسی کاربرد کلان داده ها و کنترل مبتنی بر داده در روش های ساخت افزایشی مواد

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 12-18

10.30506/mmep.2021.533522.1930

آرش خاکزاد شاهاندشتی؛ محسن پیرمحمدی