نویسنده = ���������� �������� ����������
مطالعه عددی تأثیر جانمایی دریچه‌‌های خطی اسلات بر توزیع هوای فضاهای جمعیتی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 34-41

سعید وحیدی فر؛ احسان افضلی نسب