نویسنده = ���������� ���������� ��������
مطالعه تحلیلی و تجربی نیروی شکل‌دهی در فرآیند شکل‌دهی افزایشی ورق

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 16-21

مهدی محمودی؛ حامد دیلمی عضدی؛ عباس پاک