نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
انسان از نگاه ربات: تشخیص انسان بر پایه اسکن لیزری محیط

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 51-59

10.30506/mmep.2022.541900.1972

بنیامین جعفری مقدم فرد؛ فرزاد چراغ پور سموتی